Regulamin programu Rising Stars

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu RISING STARS jest Beautyeurope.eu Sp. z o.o., z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500, ul. Skowronków 10, NIP: 611 280 37 76, REGON: 384621339, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem programu jest wyłonienie spośród lekarzy wykonujących zabiegi medycyny estetycznej trenerów (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy zostaną objęci programem wsparcia dla młodych trenerów i zaangażowani w aktywności szkoleniowe i naukowe na rzecz Organizatora.
 3. Program adresowany jest do lekarzy do 40. roku życia, mających co najmniej 3-letnią praktykę w wykonywaniu zabiegów medycyny estetycznej, z minimum dobrą znajomością języka angielskiego.
 4. Zgłoszenie do programu jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Zasady programu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Beautyeurope.eu.
 6. Poprzez przystąpienie do programu Uczestnicy akceptują zasady Regulaminu.

§2
Zgłoszenia do programu

 1. Uczestnik zgłaszający się do programu powinien spełniać następujące kryteria:
  – wiek do 40. roku życia,
  – min. 3 lata praktyki w wykonywaniu zabiegów medycyny estetycznej,
  – doświadczenie w pracy z igłą i kaniulą,
  – znajomość jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie wykładów w tym języku,
  – łatwość wystąpień publicznych.
 2. Każda kandydatura będzie rozpatrywana indywidualnie i istnieje możliwość włączenia do programu Uczestników niespełniających wszystkich kryteriów, jeśli Organizator uzna, że nie jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przez Uczestnika obowiązków trenera i szkoleniowca wynikających z przystąpienia do programu.
 3. Zgłoszenie do akcji odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem oraz poprzez wypełnienie formularza udostępnianego w trakcie trwania naboru online. Kolejny nabór do programu rozpocznie się 1.01.2024.
 4. Lekarze zgłaszający się poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem dodatkowo muszą wypełnić ww. formularz online.
 5. Wypełnienie formularza oraz – dodatkowo – przesłanie na adres mailowy: marketing@beautyeurope.eu zdjęcia do wykorzystywania w materiałach promocyjnych i krótkiego bio, jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia.

§3
Wybór Uczestników

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie i spełnienie wymienionych w Regulaminie kryteriów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Uczestnika do programu Rising Stars.
 2. Organizator dokona ostatecznego wyboru Uczestnika na podstawie zgłoszenia, dostępnych aktywności prowadzonych wcześniej przez kandydata oraz indywidualnej rozmowy, jaką przeprowadzi z nim online lub bezpośrednio we wspólnie ustalonymi miejscu i terminie.
 3. Organizator rozpocznie współpracę z co najmniej jednym trenerem z danego regionu.
 4. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do programu Rising Stars jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku we wszystkich aktywnościach planowanych w jego przebiegu, w tym w materiałach promocyjnych, w nagraniach ze szkoleń, webinarów, fotorelacji z wydarzeń itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wzór zgody dostępny jest w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§4
Szczegóły programu

 1. Celem programu jest wyłonienie młodych lekarzy, którzy w zamian za promocję bądź wynagrodzenie finansowe będą brali udział w aktywnościach szkoleniowych i naukowych Beautyeurope.eu, stając się oficjalnymi trenerami firmy.
 2. Program obejmuje dwa etapy:
  a) I etap bezpłatny – mający na celu zapoznanie Uczestnika z aktywnościami edukacyjnymi firmy, jego odpowiednie przeszkolenie oraz promocję poprzez aktywności,
  b) II etap finansowany (master) – płatne działania edukacyjne, takie jak prowadzenie szkoleń masterclass, wykłady na kongresach i konferencjach w Polsce i za granicą, publikacje.
 3. Etap I obejmuje następujące aktywności:
  – Pokaz zabiegu podczas spotkań z cyklu „Tour edukacyjny”
  – Prowadzenie webinaru skierowanego do lekarzy
  – Napisanie artykułu na stronę Beautyeurope.eu
  – Przygotowanie publikacji do czasopisma branżowego
  – Poprowadzenie prelekcji lub warsztatu na krajowym kongresie lub konferencji
  Ilość, rodzaj i termin aktywności dla każdego Uczestnika Organizator ustali indywidualnie.
 4. Etap II obejmuje płatne aktywności, takie jak:
  – Poprowadzenie prelekcji lub warsztatu na krajowym kongresie lub konferencji
  – Prowadzenie szkoleń Masterclass dla lekarzy
  – Udział w konferencjach międzynarodowych jako uczestnik
  – Udział w konferencjach międzynarodowych jako wykładowca / trener
  – Prowadzenie badań naukowych, obserwacyjnych na zlecenie Organizatora
  – Przygotowanie artykułów do czasopism branżowych lub naukowych
  – Prowadzenie webinarów w języku polskim i angielskim
  Ilość, rodzaj i termin aktywności oraz wysokość wynagrodzenia za ich przeprowadzenie dla każdego Uczestnika Organizator ustali indywidualnie.
 5. Każdy Uczestnik musi najpierw wziąć udział w aktywnościach z etapu I – jest to etap sprawdzający i rozwijający umiejętności trenera. Po weryfikacji jakości wykonania aktywności z etapu I Uczestnik może zostać zakwalifikowany do II etapu, płatnego.

§5
Czas trwania współpracy

 1. Organizator podpisze z Uczestnikiem umowę o współpracy obejmującą termin i zakres świadczonych usług w ramach każdego z etapów programu.
 2. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony, z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§6
Zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnik zgłaszający się do programu oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do udziału w aktywnościach edukacyjnych Beautyeurope.eu w ramach programu Rising Stars oraz zobowiązuje się do ich wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych od Organizatora w związku z rekrutacją i udziałem w programie Rising Stars, o ile nie uzyskał jego pisemnej zgody. Postanowienia o poufności nie dotyczą informacji, które:
  – są ogólnie dostępne;
  – ich ujawnienia wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Szczegółowy zakres zobowiązań Uczestnika zostanie określony w Umowie podpisanej z wybranym Uczestnikiem programu Rising Stars.

§7
Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że:
  a) dołoży wszelkich starań, aby wspomóc Uczestnika w rozwoju jego umiejętności trenerskich i szkoleniowych na potrzeby Beautyeurope.eu,
  b) przeszkoli Uczestnika ze stosowania produktów i protokołów z oferty Beautyeurope.eu na poziomie Masterclass – nieodpłatnie,
  c) zapewni Uczestnikowi promocję w ramach wszystkich prowadzonych aktywności – poprzez m.in. własne strony www, kanały social media czy mailing skierowanych do lekarzy,
  d) wesprze go w przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ustalonych aktywności, takich jak prezentacje, w pozyskaniu modelek na zabiegi prezentowane podczas pokazów czy warsztatów itp.
  e) pokryje koszty organizacyjne związane z udziałem Uczestnika jako trenera prowadzącego w szkoleniach czy warsztatach, takie jak dojazd powyżej 50 km, nocleg, produkty do przeprowadzenia pokazu zabiegu itp.

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i uwzględnieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), Wykonawca informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest firma Beautyeurope.eu Sp. z o.o., z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500, ul. Skowronków 10, NIP: 611 280 37 76, REGON: 384621339.
 2. Dane osobowe zbierane są i będą przetwarzane w następujących celach:
  a. wybór Uczestników do programu,
  b. kontakt z Uczestnikiem w celu omówienia szczegółów współpracy,
  c. promocja aktywności wykonywanych w czasie uczestnictwa w programie.
 3. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania).
 4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane będą przechowywane na czas nieokreślony.

§8
Prawa autorskie

Dotyczy praw autorskich do prac stworzonych przez Uczestnika w trakcie uczestnictwa w programie, w obydwu etapach współpracy (bezpłatnym i płatnym), szczegółowo wymienionych w Umowie, jaką Organizator podpisze w Uczestnikami zakwalifikowanymi do programu. Przede wszystkim to:

 1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie prace mogące stanowić przedmiot praw autorskich będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do poszczególnych utworów, które zostaną przez niego stworzone w ramach wykonywania obowiązków wynikających z udziału w programie Rising Stars, na czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Uczestnik przeniesie prawa majątkowe do utworów i materiałów na następujących polach eksploatacji: i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego praz techniką cyfrową; (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt II powyżej; (iv) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (iv) wprowadzenie do pamięci komputera; (v) publikacja i dystrybucja poprzez Internet; (vi) wykorzystywanie utworu w celach produkcji.
 4. Przejście praw autorskich, w tym również praw zależnych do utworów, nastąpi w momencie przekazania utworu Organizatorowi.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na stronie beautyeurope.eu.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny bądź przez mediację.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja, …………………, legitymująca się dowodem osobistym serii ………… numer………… , posiadająca numer PESEL ………, oświadczam, że wyrażam zgodę̨ na zarejestrowanie przez Zleceniodawcę, Beautyeurope.eu Sp. z o.o., z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500, ul. Skowronków 10, NIP: 611 280 37 76, REGON: 384621339, przy użyciu technik audiowizualnych oraz fotograficznych mojego udziału w aktywnościach programu Rising Stars, w których udział określa Regulamin, do którego to oświadczenie stanowi załącznik, a także na wykorzystywanie mojego zarejestrowanego wizerunku i głosu w postaci Dzieła na potrzeby Zleceniodawcy. Zgoda obejmuje również materiały przeze mnie przekazane w celu wykorzystania w programie, takie jak zdjęcia czy nagrania. Zgoda ta zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania Dzieła lub jego części przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. pendrive, CD-ROM, DVD, Mp3, nośniki magnetooptyczne);
2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dzieła – wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie Dzieła do pamięci komputera;
3) rozpowszechniania Dzieła lub jego części bez ograniczeń́ terytorialnych i czasowych – wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacji na stronach internetowych, nadawanie przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą̨ wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również̇ w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie wystawach lub ekspozycjach, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
4) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, w tym dalszych projektów opartych na wykonanym Dziele lub jego poszczególnych elementach i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
5) modyfikowania nagrań i zdjęć, w tym m.in. Wykonawca ma prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Dzieła oraz jego pojedynczych elementów,
6) swobodnego używania i korzystania z Dzieła oraz ich pojedynczych elementów, na terenie kraju oraz za granicą, w szczególności wprowadzania do obiegu handlowego, wynajmowania lub wydzierżawiania przeniesienia praw.

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niekorzystania z prawa do zezwalania na wykonywania zależnych praw autorskich do opracowanego Dzieła i przenoszę na Zleceniodawcę prawo do zezwalania na wykonywania zależnych praw autorskich, udzielając mu zgodę na dokonanie modyfikacji, adaptacji, przeróbki lub opracowania prac (zarówno w całości, jak i we fragmencie), w tym również do łączenia ich z innymi pracami oraz zobowiązuję się do niewykonywania należnych mi praw odnośnie do tak dokonanych adaptacji, przeróbek lub opracowań.
Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994r. nr 24, poz.83).


Data i czytelny podpis Uczestnika