REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika Programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem Programu jest Beautyeurope.eu Sp. z o.o.,  ul. Skowronków 10, 58-500 Jelenia Góra.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do użytkowników zarejestrowanych na platformie beautyeurope.eu.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia Programu lojalnościowego jest zachęcenie Uczestników do dalszej współpracy z firmą Organizatora.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie beautyeurope.eu z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy – program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów u Organizatora Beautyeurope.eu
 3. Organizator – Beautyeurope.eu Sp. z o.o.
 4. Punkty – punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 5. Formularz zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie beautyeurope.eu, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.
 6. Uczestnik programu – Klient, który prawidłowo uzupełnił formularz zgłoszeniowy.
 7. Katalog nagród – katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie beautyeurope.eu.

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Beautyeurope.eu oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Z chwilą wypełnia formularza online na stronie beautyeurope.eu  klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu.
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych,  braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

 

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób:
 1. do każdego produktu jest przypisana dedykowana ilość punktów;
 2. punkty zostaną zapisane na koncie Uczestnika po zaksięgowaniu przez Organizatora opłaty za złożone zamówienie;
 3. jeżeli suma faktury za zamówienie ulegnie zmianie, np. wskutek zwrotu części zamówienia, na konto Uczestnika wpłynie liczba Punktów uzyskana po uiszczeniu ostatecznej kwoty za zakupione produkty;
 4. punkty mogą być wykorzystane do obniżenia wartości koszyka (1 punkt = 1 PLN) lub na odbiór nagród;
 5. odbiór nagród odbywa się po uzgodnieniu wszelkich formalności z przedstawicielem Organizatora.
 1. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w Programie.
 2. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej beautyeurope.eu
 2. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzenia zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
 5. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie do 30 dni roboczych nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
 7. Nagrody otrzymane w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają opodatkowaniu na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019.1387).
 8. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

§6. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres mailowy Organizatora f.skrzypiec@beautyeurope.eu stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Beautyeurope.eu Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres f.skrzypiec@beautyeurope.eu
 6. Dane będą przetwarzane przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej beatyeurope.eu
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.